Antonio Montero, Autor Cepas Velhas 2014

Score

92
  • Grape Variety: Treixadura, Torrontés, Loureira, Albariño
  • Drink: 2016-2022

Antonio Montero, Autor Cepas Velhas, Ribeiro 2014

Blend of Treixadura, Torrontés, Loureira and Albariño. Deliciously elegant, smooth and subtle. So charming, and amazingly cheap.

Alc 13%

Price: UK – £9.50 Vinothentic

Taster: Pedro Ballesteros Torres MW