{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer NTFjYzhiNjQ5MmFkZGZlODg0NGViYzc2NjNhYTNlNDhiMDVjOTNmZmJkMDg1ZWY5MmM0NzE4YjhjMWJhNDQ3Yg","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}