DAWA 2019 Results Out Now

EN | FR | IT | ES | CN
主页 | 重要日期和参赛费用 | 如何在线报名 | DAWA流程简介 | 寄送您的葡萄酒 | 评审 | 副主席 | 购买DAWA奖章瓶贴 | 如何推广您的DAWA获奖葡萄酒 | 媒体中心 | 常见问题 | 联系我们
DAWA

Decanter 亚洲葡萄酒大赛

2019年5月7日-7月26日

亚洲最具声望的葡萄酒比赛。

DAWA